از:معاونت محرومیت زدایی شرکت چند منظوره جهادنصر
به: مدیریت محترم واحد صنفی

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با سلام و تحیات الهی به استحضار می رساند معاونت محرومیت زدایی شرکت چند منظوره جهاد نصر با همکاری امداد جاده ای کشور در نظر دارد جهت رفاه حال کارکنان 33000 پرسنل امداد جاده ای و همچنین 43000 روستا نشین سراسر کشور اقدام به ارائه کارت خدمات رفاهی و حمایتی با استفاده از تخفیف در سراسر ایران اسلامی نماید . به همین منظور از شما خواهشمند است تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید شرایط همکاری و همچین درصد تخفیف برخورداری این عزیزان از خدمات ان مجموعه و شرح خدمات را کتبا به شماره فکس مستقیم : 02189787395 ارسال نمایید (و یا ثبت نام از طریق وب سایت) . تا در جلسه ماهیانه معاونت محرومیت زدایی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.یشاپیش ازهمکاری ومساعدت شما کمال تشکر وقدردانی راداریم. (و من التوفیق ) . ا اقدام کننده : اداره رفاه و خدمات

اصناف مورد نییاز اییم معاونت درهر شهرستان به شرح ذیل می باشد.

1(فروشگاه مواد غذایی)زنجیره ای نباشد( 2(صنف قصابی،مرغ و ت م مرغ 3(املاک و مسیتلالات 4(پارچیه و تئیینیات پرده 5(تعمیرکاران لوازم برقی و فروشندگان لوازم 6(خشکشویی و لباسشویی 7 (صافکاران اتومبییل 8(فیلمبیرداران و لابراتور وچاپ 9(لوازم التحریروکتاب روشی 10 (آپاراتی و باطری سازی 11 (آرایشگران زنانیه 12 (پیرایشیگران مردانیه 13 (بارفروشان میوه و تره بار 14 (سینما 15 (است ر 16 (پنچرگیری و تعویض روغم 17 (پوشاک فروشان 18 (تالارپیذیرایی 19 (خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی 20 (داروخانه 21 (آموزشگاه خصوصی)فنی حرفه ای( 22 (آموزشگاهای شیرینی پئی و خیاطی 23 (پوشاک فروشان کیف و ک ش 24 (دفاتر آژان تاکسی تل نی و وانت بیار 25 (خیدمات رایانیه ای)سی ت افئارونرم افیئار( 26 (خیدمات م ابرات)شیبکه،نت و...( 27 (قنیادی و شییرینی فروشیان 28 (دنیدان پئشیکی 29 (عینی سازی 30 (تعمیرکیاران اتومبیل)سب ،سنگیم(وموتورسییکلت 31 (رسیتوران،قهوه خانیه داران،اغذییه فروشیان وهتیل داران،پیشییاپیش از همکییاری مسییاعدت شییما کمییال تشییکر وقییدردانیراداریم.)ومییم ال التوفییی ( اقدام کننده:اداره رفاه وخدمات

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : تصویر کارت ملی و جواز کسب ،حداقل 2 تصویر با کیفیت از محل کسب و کار (ورودی و محیطی)